STUDY OF TRAIN VIBRATION AND EFFECTS OF VIBRATION ON HUMANS

  • Nguyen Huu Dinh Viet Nam Maritime University, Hai Phong, Viet Nam
  • Vu Thi Phuong Thao Viet Nam Maritime University, Hai Phong, Viet Nam
  • Le Thi Thuy Duong Viet Nam Maritime University, Hai Phong, Viet Nam
Keywords: Train oscillation, train track oscillation

Abstract

In this article, the author builds a train model that is a system of many degrees of freedom. Set up the oscillation equation of the train cars, determine the natural frequency of oscillation. Determine the displacement, determine the velocity of each train carriage. The author built a railway track which is a beam lying on an elastic foundation under the action of a moving load with velocity V. Set up the vibration equation of the beam, determine the beam’s deflection, and the vibration frequency. specific and forced oscillation frequency of the beam. Studying the effect of train vibration on humans when the difference between the train’s natural frequency of vibration and the frequency caused by the track.

References

Nguyễn Văn Khang, Thái Mạnh Cầu, Vũ Văn Khiêm, Nguyễn Nhật Lệ, Bài tập dao động kỹ thuật, 2002, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

Nguyễn Văn Khang, Dao động kỹ thuật, 1998, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

Nguyễn Văn Khang, Động lực học hệ nhiều vật, 2007, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Đình, Nguyễn Nhật Lệ, Bài tập cơ học Tập 1 (in lần thứ 16), 2011, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

Đỗ Sanh, Lê Doãn Hồng, Bài tập cơ học Tập 2 (in lần thứ 13), 2011, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

Hoàng Mạnh Cường, Nguyễn Hữu Dĩnh, Phạm Thị Thúy, Cơ học lý thuyết, 2018, NXB Hàng hải, Hải Phòng.

Nguyễn Hữu Dĩnh, Vũ Xuân Trường, Nghiên cứu ảnh hưởng của gió, động đất tới dao động của tòa nhà cao tầng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Số 23, tháng 9/2019.

Nguyễn Duy Hưng, Tạ Duy Hiển, Nguyễn Trung Kiên, Nghiên cứu dao động của dầm trên nền đàn hồi chịu khối lượng di động xét đến đặc trưng ngẫu nhiên của hệ bằng mô phỏng Monte Carlo. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà nội, tập 3, 8-9/12/2017.

Nguyễn Hữu Dĩnh, Vũ Thị Phương Thảo, Phạm Thị Thúy. Nghiên cứu dao động của đường ray xe lửa trên nền đàn hồi khi có đoàn tàu chạy. Tạp chí khoa học công nghệ Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Số 66, tháng 04/2021.

Published
2022-03-31
How to Cite
Nguyen Huu Dinh, Vu Thi Phuong Thao, & Le Thi Thuy Duong. (2022). STUDY OF TRAIN VIBRATION AND EFFECTS OF VIBRATION ON HUMANS. UTEHY Journal of Science and Technology, 33, 93-97. Retrieved from http://jst.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/528